צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

היוון תזרימי (D.C.F)

 

היוון = חישוב ערך נוכחי של סכום כלשהו, שיתקבל או יוצא על ידי הפירמה בעתיד. בפעולת ההיוון אנו הופכים למעשה את תזרים המזומנים שמתוכנן להתקבל בעתיד לסכום חד פעמי המעודכן נכון למועד החישוב. סכום ההיוון תלוי בשיעור הריבית שלפיו הוא מחושב (להלן : "מקדם ההיוון").

העיקרון הבסיסי המונח ביסוד ניתוח החברה לפי שיטת היוון תזרימי מזומנים הינו כי החברה הינה "עסק חי" ופעיל (Ongoing Concern ), אשר יפעל עד אין סוף, כך שהמטרה היא להגיע לשווי הנוכחי של תחזית זרמי המזומנים עד אינסוף.

בעת ביצוע הערכת שווי חברות ההיוון התזרימי היא השיטה המקובלת ביותר. על פי שיטה זו, שווי החברה הוא הערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flows ) המיוצר בתקופת התחזית שנקבעה, ועוד השווי הנוכחי של תזרימי המזומנים של החברה בסוף התקופה (Terminal Value ), כל זאת בהתאם לקביעת מקדם היוון רצוי שיהווה את הבסיס להיוון זרמי המזומנים העתידים ותרגומם לערכים נוכחיים.

בכדי לגזור את שווי החברה/המניות (Equity Value ) יש להוסיף (להפחית) את שווי הנכסים הפיננסיים נטו (מזומנים והשקעות פחות התחייבויות פיננסיות) וכן את שווי הנכסים העודפים (כגון מקרקעין שאינו פעיל בעסק).

התקופה  המקובלת בעת שימוש בשיטה זו היא של 3-5 שנים, ולאחר מכן מבוצצע שימוש בכופל שאריתי ( בד"כ על פי מודל גורדון) המבטא את ערך הפעולות בתום תקופה זו . גישה זו מאפשרת התייחסות מפורטת למגוון הפרמטרים המשפיעים על שווי החברה, תוך מתן ביטוי לשינויים זמניים בסעיפים השונים.

קיימות שתי גישות להערכת שווי חברה לפי מודל היוון תזרימי מזומנים :

א. הערכת שווי בהנחה שהחברה אינה ממונפת (הגישה המקובלת) 

בגישה זו מוערכת החברה ע"פ שווי הפעילות שלה, תוך התעלמות ממבנה ההון שלה, דהיינו שווי החברה נקבע ע"פ אומדן תזרים המזומנים התפעולי הנקי (לפני הוצאות המימון ומגן המס בגינם) הצפויים לאורך שנות התחזית שבוצעה.
 
התזרימים שנתקבלו מהוונים בשיעור היוון (WACC – Weighted Average Cost Of Capital) הלוקח בחשבון את מחיר ההון העצמי ומחיר ההון הזר. לתוצאה שנתקבלה מוסיפים את התזרימים המהוונים הצפויים מתום תקופת התחזית עד אינסוף וכך מתקבל שווי הפעילות של החברה. על מנת לקבל את שווי החברה יש להוסיף לשווי הפעילות את שווי הנכסים העודפים ולהפחית את עודף ההתחייבויות הפיננסיות על נכסים פיננסים.

ב. הערכת שווי בהנחה שהחברה ממונפת 

בגישה זו שווי החברה נקבע באופן ישיר ע"פ אומדן תזרים המזומנים הנקי (לאחר הוצאות המימון והמס בגינם) הצפויים לאורך שנות התחזית שבוצעה.
התזרימים שנתקבלו מהוונים בשיעור היוון השווה למחיר ההון העצמי של החברה, כאשר לא נדרשת התאמה להתחייבויות הפיננסיות, נטו וזאת מהסיבה שהפחתת הוצאות מימון הינה שוות ערך להפחתת שווי ההתחייבויות הפיננסיות, נטו (כפי שמבוצעת בהערכת שווי לא ממונפת)


יתרונות השיטה :

א. נחשבת לשיטת בעלת הבסיס התיאורטי המוצק ביותר. גישת היוון תזרימי מזומנים נתמכת ע"י מחקרים לגבי האופן בו שוק המניות מעריך שווי חברות.

ב. השיטה מתבססת במידה מינימלית על נתונים חשבונאיים שבמהותם אינם כלכליים.

ג. מורכבות השיטה "מאלצת" את מעריך השווי במהלך יישומה לתת את דעתו על מגוון סוגיות חשובות המשפיעות על ערך החברה.

ד. השיטה מכסה את כל מקורות השווי של הפירמה.


חסרונות השיטה :

א. המורכבות הכרוכה בישום שיטת היוון תזרימי המזומנים והכמות הרבה של ההנחות הנדרשות לצורך ביצועה פותחת פתח למידה לא מועטה של סובייקטיביות מצד המעריך.

ב. גישת היוון תזרימי מזומנים אינה יעילה עבור חברות בקשיים או חברות הזנק  (start up).

ג. תזרימי המזומנים של חברות מחזוריות מושפעים מהמצב הכלכלי. אי לכך, יש להעריך חברות אלו לאורך מחזורים שלמים, ולא רק במשך תקופת ירידה או עליה שאינה מייצגת.

ד. בחברות פרטיות קיים קושי במדידת הסיכון (לא ידועה ה"ביתא" של מניותיהן).

   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com