צור קשר
שם :
טלפון :
מייל :

 
 

מגבלות בנק ישראל על הלוואות לדיור

 

בתאריך 15/07/2014 הפיץ בנק ישראל אל הבנקים מסמך מגבלות על הלוואות לדיור. להלן עיקרי המסמך :

מגבלה על שיעור המימון

תאגיד בנקאי לא יאשר ולא יבצע הלוואה לדיור, בשיעור מימון העולה על השיעורים הבאים:

1. הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה יחידה 75%

2. הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה חליפית 70%

3. הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה להשקעה 50%

תאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור באופן ששיעור המימון הכולל של ההלוואה כאמור,

ביחד עם יתרת ההלוואות הקודמות שהועמדו בביטחון אותה הדירה, יעלה על השיעורים הנקובים לעיל.

מגבלה על שיעור החזר מהכנסה

תאגיד בנקאי לא יאשר ולא יבצע הלוואה לדיור, בשיעור החזר מהכנסה העולה על 50%.

החזר חודשי - בחישוב ההחזר החודשי יש להביא בחשבון את מלוא המסגרת המאושרת.

הכנסה חודשית פנויה- היא ההכנסה החודשית נטו בניכוי הוצאות קבועות.

בחישוב שיעור ההחזר מהכנסה, בנוסף על הכנסת הלווה, ניתן להכיר במחצית מהכנסתו החודשית הפנויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה של הלווה בן/בת זוג, אב, אם, אח, אחות, בן ובת אף אם הקרוב אינו רוכש זכויות במקרקעין, ובלבד שמתקיימים לגבי הקרוב שלושת התנאים הבאים:

1. הקרוב משמש ערב להלוואה.

2. הבנק ערך לקרוב בדיקת יכולת החזר, כפי שנערכת ללווה עצמו.

3. הקרוב משלם בעצמו, מחשבון הבנק שלו, 20% או יותר מסכום ההחזר החודשי.

מגבלות על חלק ההלוואה בריבית משתנה

תאגיד בנקאי יאשר ויבצע הלוואה לדיור, רק בהתקיים שני התנאים הבאים:

1. היחס בין חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה, לבין סך ההלוואה, אינו עולה על .66.66%

2. היחס בין חלק ההלוואה בריבית משתנה הנושא ריבית שעשויה להשתנות תוך פחות

מחמש שנים ממועד אישור ההלוואה או ממועד קביעת שיעור הריבית הקודם, לבין סך ההלוואה, אינו עולה על 33.33%

מגבלה על תקופת הפרעון

תאגיד בנקאי לא יאשר ולא יבצע הלוואה לדיור עם תקופה לפירעון סופי העולה על 30 שנים.

תחולה

המגבלה על שעור המימון לא תחול על הלוואה לדיור שלמעלה מ 50% ממנה ניתן מכספי המדינה ובאחריותה.

המגבלה המופיע על "שעור החזר מהכנסה" לא יחולו על הלוואות :

1. גישור שתקופת פרעונן הוא עד - 3 שנים

2. הלוואה לכל מטרה בסכום של עד 120,000 ש"ח.

תאגיד בנקאי רשאי לא להחיל את המגבלות הקבועות תחת הכותרת "מגבלות על חלק ההלוואה בריבית משתנה" לעיל, אם היחס בין סך כל ההלוואות לדיור בריבית משתנה לבין סך ההלוואות לדיור, שניתן להן אישר עקרוני במהלך כל רביע קלנדרי, אינו עולה על 66.66% ועל 33% בהתאה לסעיפים המופיעים בכותרת זו.

תאגיד בנקאי רשאי לא להחיל את המגבלות על הלוואות לדיור במט"ח או צמודות מט"ח שניתנו לתושב חוץ.

המגבלות הקבועות בהוראה זו לא יחולו על הלוואות לדיור שמעמיד תאגיד בנקאי בהתאם להסכמים שחתם עם נציגי הממשלה, לעובדי מדינה, לעובדי הוראה ולזכאי מערכת הביטחון, בסכום שאינו עולה על 50,000 ש"ח.

למסמך המלא של בנק ישראל לחץ כאן
   
 
 
 

Shira-nati ltd      מושב ערוגות מיקוד 79864      טל: 08-9426315

 

צור קשר

שירותים מאמרים שוק ההון יזמות ייעוץ עסקי אודות

עמוד הבית

כל הזכויות שמורות©shiranati.com